ECKART

METALURE® / SILVERSHINE P

METALURE® 和 SILVERSHINE P 均为超亮铝颜料分散体,在溶剂型油漆和涂料中能建立最高反光效果。
它们采用特殊的物理真空沉降(PVD)工艺生产,是不含润滑剂的超薄铝颜料。这些小片状铝颜料拥有均匀光滑的表面,呈现出完美的非浮型特性,从而可产生微镜面光学效果。

METALURE® 和 SILVERSHINE P 优点一览:

  • 近似于电镀的镀铬效果
  • 非常良好的耐摩性
  • 高反光度
  • 与有机颜料组合实现高金属感彩色效果
  • 极佳的着色力和遮盖力
  • 因低干膜厚度(2 - 5 μm)而具有镀铬效果
  • 可上面漆
  • 不同型号可混合使用,以获得更多色泽
产品名称 技术数据表 安全数据表 色相 比较
METALURE® A-61006 BG PDF Silver
SILVERSHINE P 1000 PDF Silver
METALURE® L-63418 PDF Silver
METALURE® L-54894 PDF Silver
METALURE® L-55350 PDF Silver
METALURE® L-55700 PDF Silver
METALURE® A-31010 AE PDF Silver
METALURE® A-31017 AE PDF Silver
METALURE® A-41010 AE PDF Silver
METALURE® A-61010 AE PDF Silver
METALURE® A-61010 BG PDF Silver
METALURE® L-56161 PDF Silver
METALURE ® A-41010 BG PDF Silver
METALURE® Liquid Black PDF Black
METALURE® L-51016 PDF Silver
METALURE® A-21010 AE Silver
METALURE A-21010 BG Silver
METALURE® A-41014 BG PDF Silver
METALURE® Quantum 210100 MA PDF Silver
METALURE® Quantum 210160 MA PDF Silver
METALURE® Quantum 515075 IA Silver
METALURE® Quantum 710110 AE Silver
METALURE® L-54893 PDF Silver
METALURE® L-71011 AE PDF Silver
METALURE® A-41510 EN PDF Silver
METALURE® Quantum 510105 BG PDF Silver
METALURE® Quantum 610103 AE Silver
METALURE® Quantum 610073 NP Silver