ECKART

STAPA® n.l.

非浮型铝浆颜料

产品名称 技术数据表 安全数据表 色相 比较
STAPA® 2 n.l. PDF Silver
STAPA® 4 n.l. PDF Silver
STAPA® 22 n.l. PDF Silver
STAPA® 15 n.l. PDF Silver
STAPA® 44 n.l. PDF Silver
STAPA® 88 n.l. PDF Silver
STAPA® 8 n.l. PDF Silver
STAPA® 777 n.l. PDF Silver
STAPA® 888 n.l. PDF Silver
STAPA® 999 n.l. PDF Silver
STAPA® 4 n.l. 53444/G PDF Silver