ECKART

STAPA® ALUPOR

STAPA® ALUPOR 是一种以二甘醇为溶剂的发泡剂浆料。这类无水产品具有保质期长的特点,特别适合在较温暖的地区使用。
STAPA® ALUPOR 产品系列具有良好的亲水性,因此易于分散。这种浆料可实现铝颜料的无尘加工,大大提高了安全性。

产品名称 技术数据表 安全数据表 色相 比较
STAPA® ALUPOR N 100 PDF Silver Grey
STAPA® ALUPOR N 300 PDF Silver Grey
STAPA® ALUPOR N 500 PDF Silver Grey
STAPA® ALUPOR N 700 PDF Silver Grey
STAPA® ALUPOR N 900 PDF Silver Grey
STAPA® ALUPOR N 1000 PDF Silver Grey
STAPA® ALUPOR N100/90 PDF Silver Grey
STAPA® ALUPOR N 300/90 PDF Silver Grey
STAPA® ALUPOR N 500/90 PDF Silver Grey
STAPA® ALUPOR N 700/90 Silver Grey
STAPA® ALUPOR N 900/90 PDF Silver Grey
STAPA® ALUPOR N1000/90 Silver Grey
STAPA® ALUPOR RO 100 PDF Silver Grey
STAPA® ALUPOR RO 200 PDF Silver Grey
STAPA® ALUPOR RO 400 PDF Silver Grey
STAPA® ALUPOR RO 500 PDF Silver Grey
STAPA® ALUPOR RO 550 PDF Silver Grey