ECKART

用于轻质混凝土行业的铝粉

从商业化生产轻质混凝土开始,便一直使用铝粉。通过铝粉在碱性水溶液中反应产生多孔或轻质混凝土;大块混凝土充分发泡并形成无数的小泡沫或小孔。

产品名称 技术数据表 安全数据表 色相 比较
STANDART® Aluminum powder RO 100 PDF Silver Grey
STANDART® RO 200 PDF Silver Grey
STANDART® Aluminum powder RO 400 PDF Silver Grey
STANDART® Aluminum powder RO 500 PDF Silver Grey
STANDART® Aluminum powder RO 550 PDF Silver Grey