ECKART

溶剂型浆料和油墨

我们推荐下列用于食品包装(不与食品直接接触)印刷的产品:

产品名称 技术数据表 安全数据表 色相 比较
ULTRASTAR FPG FX-71500 PDF Silver
ULTRASTAR FPG GP-72100 PDF Silver
ULTRASTAR FPG GX-72800 PDF Silver
PLATINSTAR FPG FX-71950 PDF Silver
PLATINSTAR FPG GP-72611 PDF Silver
PLATINSTAR FPG GX-72600 PDF Silver
PLATINSTAR FPG GX-72900 PDF Silver
ROTOVARIO FPG 550 101 PDF Silver
ROTOVARIO FPG 550 103 PDF Silver
ROTOVARIO FPG 550 104 PDF Silver
ROTOVARIO FPG 550 901 PDF Silver