ECKART

超亮印刷效果

METALURE® 分散体可产生微镜面光亮效果,它能够模拟箔膜、热烫印和真空镀膜的反射率与闪光特性。颜料添加量低且不含任何表面润滑剂,这使得基于 METALURE® 分散体的油墨具有出色的漆膜完整性、耐磨性和层间附着力。

产品名称 技术数据表 安全数据表 色相 比较
METALURE® A-31010 AE PDF Silver
METALURE® A-31017 AE PDF Silver
METALURE® A-41010 AE PDF Silver
METALURE ® A-41010 BG PDF Silver
METALURE® A-41014 BG PDF Silver
METALURE® A-41506 EN PDF Silver
METALURE® A-41510 EN PDF Silver
METALURE® A-42010 BG PDF Silver
METALURE® A-61006 BG PDF Silver
METALURE® A-61010 AE PDF Silver
METALURE® A-61010 BG PDF Silver
METALURE® L-51007 PDF Silver
METALURE® L-51016 PDF Silver
METALURE® L-54893 PDF Silver
METALURE® L-54894 PDF Silver
METALURE® L-55350 PDF Silver
METALURE® L-55700 PDF Silver
METALURE® L-56161 PDF Silver
METALURE® L-63418 PDF Silver
METALURE® L-71011 AE PDF Silver
SILVERSHINE P 1000 PDF Silver
METALURE® A-31510 EN PDF Silver
METALURE® L-61406 MA Silver
METALURE® Quantum 610103 AE Silver
METALURE® Quantum 610073 NP Silver