ECKART

ROTOSAFE AQUA ND

针对水性体系进行了稳定化处理的无尘产品,在一种交货形式中完美融合了条状和浆状颜料两者的优点。适用于所有印刷工艺。

产品名称 技术数据表 安全数据表 色相 比较
ROTOSAFE AQUA ND 220 601 PDF Rich gold
ROTOSAFE AQUA ND 220 602 PDF Rich pale gold
ROTOSAFE AQUA ND 220 603 PDF Pale gold
ROTOSAFE AQUA ND 220 801 PDF Rich gold
ROTOSAFE AQUA ND 220 802 PDF Rich pale gold
ROTOSAFE AQUA ND 220 803 PDF Pale gold
ROTOSAFE AQUA ND 220 805 PDF Copper