ECKART

SUPEROTO

无尘产品在一种交货形式中完美融合了条状和浆状颜料两者的优点,适用于所有印刷工艺。

产品名称 技术数据表 安全数据表 色相 比较
SUPEROTO 550 RG SG 9104 PDF Rich gold
SUPEROTO 450 RPG SG 3074 PDF Rich pale gold
SUPEROTO 550 PG SG 9105 PDF Pale gold
PALE SUPEROTO 690 3346 PDF Pale gold